ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KAT EN CO. GEDRAGSADVIES EN VERZORGING

KATTEN GEDRAGSTHERAPIE

 

Artikel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN:

1. Opdracht: een afspraak tot opdracht, waarbij de kattengedragstherapeut zich verbindt ten aanzien van de klant om een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de kat(ten) van die klant.
2. Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, een gedragsbeoordeling, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden hiervan en het adviseren en/of informatie verschaffen aan de klant inzake het uit te voeren behandelplan.
3. Kattengedragstherapeut: degene die in opdracht van de klant een gedragstherapeutische behandeling voor zijn of haar katten instelt.
4. Klant: eigenaar van de kat of de rechtmatige aanbieder, die de kattengedragstherapeut inschakelt en daartoe opdracht geeft inzake het ongewenste gedrag van zijn/haar kat.
5. Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID:

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door de kattengedragstherapeut zijn aanvaard, conform artikel 2 lid 2.
2. Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het instellen van een gedragstherapeutische behandeling.

Artikel 3: RANDVOORWAARDEN:

1. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de kattengedragstherapeut op te volgen.
2. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de kattengedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, kattengedragstherapeut en omgeving.
3. Toezeggingen, in welke zin dan ook, gedaan door de kattengedragstherapeut worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
4. Katten, welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
5. De kattengedragstherapeut gaat er van uit dat de klant de waarheid spreekt betreffende de gezondheidsstatus van de kat(ten) en gaat ervan uit dat de klant geen informatie achterhoudt betreffende de conditie van de kat(ten).

Artikel 4: CONTRACTPERIODE:

1. De contractperiode voor een gedragstherapeutische behandeling bestaat uit 1 consult aan huis bij de klant en 2 maanden telefonische en/of schriftelijke begeleiding voor het probleemgedrag van de oorspronkelijke hulpvraag van de klant aan de kattengedragstherapeut.
2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk. De kattengedragstherapeut zal nimmer verplicht zijn de klant schade te vergoeden die het gevolg is/zou kunnen zijn van bedoelde beëindiging.

Artikel 5: TARIEVEN EN BETALING:

1. Door het geven van de opdracht tot een gedragstherapeutische behandeling, heeft de kattengedragstherapeut door het verlenen van diensten, aanspraak op een vergoeding, waarvan het tarief bij de afspraak tot opdracht wordt vermeldt.
2. De tarieven van de vergoeding zijn inclusief BTW en terug te vinden op de website.
3. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, conform artikel 2 leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
4. De vergoeding dient op de dag waarop het behandelplan gestuurd wordt voldaan te worden via een betaalverzoek. 
5. Annulering door klant van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeut worden aanvaard mits de afspraken uiterlijk 24 uur voor het geplande huisbezoek worden afgezegd.
6. Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.
7. Bij een door kattengedragstherapeut aanvaarde annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betrokken afspraak, zonder nieuwe afspraak, worden voorbereidings- en administratiekosten in rekening gebracht van € 45.
8. Indien de kattengedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID:

1. De kattengedragstherapeut gaat een inspanningsverplichting aan jegens de klant en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenste resultaat. Daarentegen zal de kattengedragstherapeut in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
2. De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling.
3. Deelname door klant aan gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).
4. Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

Artikel 7: EIGENDOMSRECHT:

1. De gedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
2. Alle door de kattengedragstherapeut verstrekte vragenlijsten, therapieplannen, adviezen, richtlijnen, hand-outs en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kattengedragstherapeut worden gekopieerd, openbaar gemaakt of worden gedeeld met derden.

Artikel 8: KLACHTEN:

1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 7 dagen na ontvangst van het stappenplan.
2. Indien de kattengedragstherapeut de klacht terecht vindt, heeft deze ten allen tijde het recht om:
a. De prestatie bij te stellen en alsnog op correcte wijze uit te voeren
b. Het door de klant betaalde bedrag terug te storten

Artikel 9: AVG/PRIVACY STATEMENT

1. De kattengedragstherapeut zal alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. De gedragstherapeut zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.
3. De kattengedragstherapeut houdt zich het recht voor overleg te plegen met andere deskundigen op het gebied van diergedrag zoals collega gedragstherapeuten en dierenartsen. Bij dit overleg wordt de privacy van de klant gewaarborgd.
4. Alleen de gedragstherapeut ziet en verwerkt uw persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Kattengedragstherapie. Deze persoonlijke gegevens bestaan uit uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
5. De informatie die u aan mij verstrekt is strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De door u aan mij verstrekte informatie worden niet gedeeld met derden.
6. Voor een huisconsult voor de gedragstherapie voor katten, heb ik uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer nodig. Uw mobiele telefoonnummer gebruik ik om u via telefonisch contact of Whatsapp te coachen gedurende het traject van de gedragstherapie. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toezenden van, de algemene voorwaarden, de vragenlijst voor gedragstherapie, het behandelplan voor uw kat en de facturen.
7. Maakt u geen gebruik van mijn diensten, dan bewaar ik uw gegevens niet.
8. Wanneer u geld aan mij overmaakt om een betaling te voldoen, zie ik uw bankrekeningnummer en uw naam op mijn bankrekening.
9. Nadat ik het behandelplan voor uw kat naar u heb gemaild, vernietig ik de door u ingevulde vragenlijst met uw persoonlijke gegevens, maar de factuur wordt bewaard voor mijn boekhouding.
10. Het behandelplan voor uw kat, zonder uw persoonlijke gegevens, blijft mijn intellectueel eigendom en wordt wel door mij bewaard.
11. De vragenlijsten worden door uzelf ingevuld en teruggemaild, dus u heeft altijd zelf uw gegevens bij de hand.
12. Na de periode van de gedragstherapie worden ook alle Whatsapp berichten door mij gewist.