ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KAT EN CO. GEDRAGSADVIES EN VERZORGING

KATTEN OPPASSERVICE AAN HUIS

PER 1 JAN 2024

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Opdrachtnemer: Katten Oppas Service ”Voor Kat en Co”

1.2 Opdrachtgever: de eigenaar van de katten die de overeenkomst heeft getekend en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1.3 Oppasovereenkomst formulier: de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij de opdrachtnemer zich verplicht de katten te verzorgen zoals overeengekomen tijdens het intakegesprek en volgens het overeengekomen tarief.

1.4 De thuis te verzorgen dieren: de katten waarvoor opdrachtgever de overeenkomst met opdrachtnemer heeft gesloten.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

2.1 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om boekingsaanvragen te weigeren.

2.2 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om boekingen te annuleren bij:

-bij het niet kunnen aantonen dat alle oppaskatten geldig gevaccineerd zijn zoals vermeld in Art. 3.1

-bij het constateren van een besmettelijke ziekte

-bij overmacht door ernstige ziekte of overlijden van opdrachtnemer

-bij het ontbreken van een reservesleutelhouder die de verzorging kan overnemen in geval van ziekte of overlijden van opdrachtnemer.

2.2 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden en tarieven op elk moment aan te passen welke u direct kunt inzien op deze website onder Aanbod en de tab Oppasservice en onder de tab Downloads voor de Algemene Voorwaarden; deze wijzigingen hebben geen effect op reeds bevestigde boekingen.

2.3 Het servicegebied van “Voor Kat en Co” katten oppasservice is beperkt binnen een radius van 7 km van het IJsselland ziekenhuis.

ARTIKEL 3: GEZONDHEID OPPASKATTEN

3.1 Alle oppaskatten moeten gevaccineerd zijn voor Kattenziekte (entingnr. 13 max. 3 jaar geleden) en Niesziekte (entingnr. 14 max. 1 jaar geleden) of een recente Titerbepaling kunnen overleggen.

3.2 Opdrachtgever is verplicht het oppasaanvraagformulier volledig en naar waarheid in te vullen en opdrachtnemer volledig te informeren over het gedrag en gezondheid van de katten. Mocht de gezondheid van een van de oppaskatten wijzigen, dan dient opdrachtnemer daarvan in kennis gesteld te worden voor de oppasperiode ingaat.

3.3 Opdrachtnemer zal bij ziekte of vermoeden van ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken. In het geval uw huisdier weigert te eten en dwangvoeding nodig heeft, zal opdrachtnemer uw huisdier laten opnemen bij uw dierenarts. De hieruit voortvloeiende kosten zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. U wordt hiervan meteen op de hoogte gesteld. In levensbedreigende situaties zal opdrachtnemer altijd eerst handelen in het belang van het dier.

3.4 In geval van nood en afwezigheid van uw eigen dierenarts zal opdrachtnemer een bezoek brengen aan de waarnemend dierenarts die op dat moment beschikbaar is.

3.5 In geval van onverhoopt overlijden van het huisdier zal opdrachtnemer eerst contact opnemen met opdrachtgever of de contactpersoon hiervan zoals aangegeven op het reserveringsformulier.  De opdrachtnemer kan op verzoek van de opdrachtgever zorgdragen voor vernietiging of begrafenis of crematie. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziekte, verongelukken en/of overlijden van uw huisdier.

3.7 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de oppasdieren vrij zijn van parasieten, vlooien, teken, wormen etc.

ARTIKEL 4: RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever is aansprakelijk tegenover opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet geven van de juiste informatie dan wel het geven van onjuiste of incomplete informatie met betrekking tot de gezondheid of het gedrag van de oppaskatten waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.2 Opdrachtgever dient te zorgen dat de katten gemakkelijk toegankelijk zijn; sleutels en sloten moeten goed en probleemloos functioneren.

4.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de katten zelf de zon/warmte of de schaduw/verkoeling op kunnen zoeken door het hele huis ter beschikking te stellen aan de katten.  Voor Kat en Co. sluit geen katten op in een beperkte ruimte zoals de gang of een kattenkamer.

4.3 Opdrachtgever dient te zorgen dat opdrachtnemer in het bezit komt van de huissleutel voordat de oppasservice ingaat.  De sleutel mag in een dichte envelop voorzien van uw eigen naam in mijn brievenbus worden gedaan of we komen overeen dat opdrachtnemer de sleutel komt ophalen. 

4.4 Opdrachtgever dient een contactpersoon en/of sleutelhouder aan te wijzen voor noodsituaties en overmacht. Deze persoon moet aanwezig zijn in uw vakantie periode en in staat zijn de verzorging van uw katten over te nemen in geval van nood,  overmacht zoals een ziekenhuisopname of ernstige ziekte of overlijden van opdrachtnemer zodat de katten niet onverzorgd achterblijven tijdens de vakantie.

4.5 Nieuwe klanten kunnen reserveren wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer tot overeenstemming zijn gekomen in het vrijblijvende kennismakingsbezoek.

4.6 Opdrachtgever zorgt er voor dat alle spullen die nodig zijn voor de verzorging van de katten in huis aanwezig zijn. Zoals voldoende voer/water/medicijnen/kattenbak met voldoende kattenbakgrit, kattenbakschepje, water- en voerbakjes, plastic zakjes, vuilniszakken, stofzuiger en stofzuigerzakken, veger en blik, keukenpapier, schoonmaakdoekjes, afwasmiddel, droogdoeken en handdoeken, keukenschaar. Ook het vervoersboxje en dierenartspaspoort van uw huisdier moeten klaar staan.

4.7 Alle sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met “Voor Kat en Co.” maakt.

4.8 De Opdrachtgever bericht Opdrachtnemer bij thuiskomst per whatsapp, ter voorkoming van het doorlopen van de oppasperiode.

4.9 Volgens de Nederlandse wet is de eigenaar van de dieren is altijd aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die zijn/haar dieren toebrengen aan derden of aan eigendommen van anderen. Voor Kat en Co. is nooit de eigenaar of aansprakelijk voor de oppasdieren.

ARTIKEL 5: RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTNEMER

5.1 Opdrachtnemer bevestigd de afgesproken periode voor de verzorging van uw dieren schriftelijk na de ontvangst van de door u ingevulde reserveringsaanvraag.

5.2 Ten minste een maal per 24 uur verzorgt en controleert “Voor Kat en Co.” uw katten volgens uw wensen en zoals aangegeven in de oppasovereenkomst en tijdens het intakegesprek bij u thuis. Hierbij verplicht opdrachtnemer zich, om naar beste vermogen en kunnen, zorg te dragen voor het welzijn van uw katten.

5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid.

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die volgens instructies van Opdrachtgever los buiten mogen lopen tijdens zijn/haar afwezigheid. Alleen gechipte en “geholpen” dieren mogen naar buiten, geheel voor risico van de Opdrachtgever.

5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met oormijt, vlooien, wormen, schimmels, bacteriën, virussen, of besmettelijke ziektes.

5.6 In geval van schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichting, kan “Voor Kat en Co” kan nimmer aansprakelijk worden gehouden.

ARTIKEL 6: DIENSTEN

6.1 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn een eenmalig intakegesprek, de complete dagelijkse zorg voor uw katten, post wegleggen, indien overeengekomen het toedienen van eventuele orale medicatie, aandacht geven en spelen, opruimen van ongelukjes en prooien, kamerplanten water geven en het retourneren van uw sleutel.

6.2 De katten moeten minimaal eens per 24 uur verzorgd en gecontroleerd worden, hou hier rekening mee op uw laatste vakantiedag.  Wanneer u zich niet  thuis meldt , loopt de oppasservice door.

6.3 Er is één persoon bij “Voor Kat en Co.” werkzaam. Bij ernstige ziekte of andere vorm van overmacht  zal “Voor Kat en Co.” u daarvan meteen op de hoogte stellen en zo nodig de zorg van uw katten overdragen aan uw reservesleutelhouder/back-up.

6.4 U ontvangt dagelijks een kort verslag over uw katten tijdens uw afwezigheid.

6.5 In urgente gevallen probeer ik u telefonisch te bereiken.

ARTIKEL 7: TARIEVEN

7.1 Tarieven zijn te vinden op deze website onder Kattenoppas.

7.2 Prijsstijgingen tussen het moment waarop de oppasovereenkomst schriftelijk wordt bevestigd en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 8: WIJZE VAN BETALEN

8.1 Wanneer een reservering schriftelijk is bevestigd door Voor Kat en Co. verplicht opdrachtgever zich tot betaling van de geboekte oppasperiode met inachtneming van het onderstaande:

8.2 Bij de bevestiging van uw reservering betaald u vast € 25 vooruit zodat ik uw reservering vast kan zetten.  Dit bedrag wordt verrekend met het totaal bedrag van de oppasperiode bij uw thuiskomst.

8.3 Op de dag van uw thuiskomst wordt de restant van het verschuldigde tarief per omgaande voldaan via de door mij verzonden betaallink na uw thuismelding. Wanneer u verzuimt zich thuis te melden, loop de kattenoppas en uw betalingsverplichting door. U betaalt meteen, omdat u achteraf betaalt voor al  geleverde diensten.

8.4 Bij langere afwezigheid gelden er aangepaste betalingsvoorwaarden.

ARTIKEL 9: ANNULERING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN EEN BEVESTIGDE OPPASOVEREENKOMST.

9.1  Wanneer u annuleert tot binnen 14 dagen voor de oppasperiode ingaat, wordt € 25 euro administratie/reserveringskosten in rekening gebracht omdat ik rekening heb gehouden met uw vakantieplannen in mijn agenda.

9.2  Wanneer u annuleert binnen 7 dagen voor het ingaan van de oppasperiode betaald u 50% van de door u gereserveerde dagen. 

9.3  Gaat de oppasperiode wel door, maar gaat u later weg of komt u eerder terug of annuleert u dagen binnen 48 uur voordat de oppasperiode ingaat dan worden de gereserveerde dagen doorberekend.

ARTIKEL 10: AVG/PRIVACY STATEMENT

10.1 Alleen de eigenaresse van “Voor Kat en Co.” ziet en verwerkt uw persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Oppasovereenkomst. Deze persoonlijke gegevens bestaan uit uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

10.2 De informatie die u aan mij heeft verstrekt op de oppasovereenkomst is strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden, behalve in geval van nood met een dienstdoende dierenarts.

10.3 Voor de uitvoering van de opdracht heb ik uw naam, adres, woonplaats, mobiele telefoonnummer en email adres nodig. Uw mobiele telefoonnummer gebruik ik om verslag te doen over de oppaskatten en om u te bellen in geval van nood. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toezenden van de oppasovereenkomst, de algemene voorwaarden en de factuur.

10.4 Maakt u geen gebruik van mijn diensten, dan bewaar ik uw gegevens niet.

10.5 Wanneer u geld aan mij overmaakt om een betaling te voldoen, zie ik uw bankrekeningnummer en uw naam op mijn bankrekening.

10.6 Alleen in ernstige noodgevallen zoals vermeld in punt 6.3 ziet mijn partner uw gegevens om u te verwittigen. Pas na uw toestemming om de verzorging van uw katten over te dragen in geval van nood, kan een vervangende oppas ze inzien.

10.7 De oppasformulieren dienen als kwitantie en worden uitgeprint door mij bewaard voor mijn administratie.

10.8 Het digitale oppasformulier wordt van website verwijderd en uitgeprint en bewaard als kwitantie voor mijn administratie en de what’s app berichten worden door mij verwijderd nadat de oppasperiode afloopt.