ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KAT EN CO. GEDRAGSADVIES EN VERZORGING

KATTEN OPPASSERVICE AAN HUIS

PER 25 AUGUSTUS 2019

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Opdrachtnemer: Katten Oppas Service ”Voor Kat en Co”

1.2 Opdrachtgever: de eigenaar van de katten die de overeenkomst heeft getekend en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1.3 Oppasovereenkomst formulier: de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij de opdrachtnemer zich verplicht de katten te verzorgen zoals overeengekomen tijdens het intakegesprek en volgens vastgesteld tarief.

1.4 De thuis te verzorgen dieren: de katten waarvoor opdrachtgever de overeenkomst met opdrachtnemer heeft gesloten.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

2.1 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor cliënten te weigeren bij:

  1. het vertonen van atypisch of abnormaal gedrag van de kat(ten)
  2. het niet kunnen tonen van een geldig vaccinatie bewijs
  3. het constateren besmettelijke ziekte
  4. overboekingen (geldt niet voor gemaakte afspraken met getekende oppasovereenkomst)
  5. vakantie/vrije dagen/ziekte van opdrachtnemer (geldt niet voor gemaakte afspraken met getekende oppasovereenkomst)
  6. het (tijdelijk) stopzetten van de oppasservice (geldt niet voor gemaakte afspraken met getekende oppasovereenkomst)

2.2 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden en tarieven op enig moment aan te passen welke u direct kunt inzien op deze website onder Aanbod en de tab Koester Kat Oppasservice.

2.3 Het servicegebied van “Voor Kat en Co” thuisoppas bestaat uit de volgende postcodegebieden: 2901 t/m 2909, 2911 CE/CP/CS/CV/ED/EG/GA/HB/HH/RB/RC/RD/RE/RG, 2921, 3061, 3064 t/m 3069 

ARTIKEL 3: GEZONDHEID OPPASKATTEN

3.1 Alle oppaskatten moeten gevaccineerd zijn voor Kattenziekte (entingnr. 13 max. 3 jaar geleden) en Niesziekte (entingnr. 14 max. 1 jaar geleden) of een recente Titerbepaling kunnen overleggen.

3.2 Opdrachtgever is verplicht het overeenkomstformulier volledig en geheel naar waarheid in te vullen en opdrachtnemer volledig te informeren over de conditie en gezondheid van het huisdier.

3.3 Opdrachtnemer zal bij ziekte of vermoeden van ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. In levensbedreigende situaties zal opdrachtnemer altijd eerst handelen in het belang van het dier.

3.4 In geval van nood en afwezigheid van uw eigen dierenarts zal opdrachtnemer een bezoek brengen aan de waarnemend dierenarts die op dat moment beschikbaar is.

3.5 In geval van onverhoopt overlijden van het huisdier zal opdrachtnemer eerst contact opnemen met opdrachtgever of de contactpersoon hiervan zoals aangegeven op het intakeformulier.  De opdrachtnemer kan op verzoek van de opdrachtgever zorgdragen voor vernietiging, begrafenis of crematie. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van uw huisdier.

3.7 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de oppasdieren gevaccineerd zijn en vrij zijn van parasieten, vlooien, teken, wormen etc.

3.8 Bij het vermoeden van dierenmishandeling en/of verwaarlozing verwittigt opdrachtnemer de inspectie van de dierenbescherming en/of dierenpolitie.

ARTIKEL 4: RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever is verplicht het oppasovereenkomst formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk tegenover opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet geven van de juiste informatie dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de oppasdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.3 Opdrachtgever dient te zorgen dat de oppasdieren in huis gemakkelijk toegankelijk zijn voor opdrachtnemer. Sleutels en sloten moeten goed en probleemloos functioneren.

4.4 Opdrachtgever dient te zorgen dat opdrachtnemer in het bezit komt van de huissleutel voordat de oppasservice ingaat. De sleutel mag ter hand worden gesteld bij het intakegesprek of worden afgegeven op het door opdrachtgever aangegeven adres. De sleutel dient dan te worden afgegeven in een dichte envelop voorzien van uw eigen naam en de naam van uw kat.

4.5 Opdrachtgever dient een contactpersoon en/of sleutelhoudend persoon aan te wijzen. Dit in geval van noodsituaties zoals brand, inbraak, ziekte/overlijden huisdier of in geval van het zoekraken of afbreken sleutel.

4.6 Wanneer opdrachtgever gebruik wil maken van de oppasservice moet dit voor de eigenlijke start van de oppas aangevraagd te worden bij “Voor Kat en Co” middels e-mail, whatsapp of telefoon. Dit i.v.m. het afnemen van het intakegesprek voor nieuwe klanten en het tekenen van de oppasovereenkomst.

4.7 Zonder ingevulde en getekende oppasovereenkomst/factuur worden uw katten niet door mij verzorgd en heeft u geen geldige reservering. 

4.8 Opdrachtgever dient te zorg te dragen voor alle producten die nodig zijn voor de verzorging van het oppasdier. Hieronder wordt verstaan voldoende voer/water/medicijnen/kattenbak met voldoende kattenbakgrit, kattenbakschepje, water- en voerbakjes, borstels, kammen, nagelschaartjes, vuilniszakken, stofzuiger en stofzuigerzakken, veger en blik, keukenpapier, schoonmaakdoekjes, afwasmiddel, droogdoeken en handdoeken, keukenschaar. Ook het vervoersboxje en dierenartspaspoort van uw huisdier moeten in het zicht staan.

4.9 Opdrachtgever dient “Voor Kat en Co” te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van de katten. Andere huissleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppas periode en afspraken die u met “Voor Kat en Co” maakt.

 4.10 De Opdrachtgever dient opdrachtnemer te berichten bij thuiskomst. Bij geen bericht zal de oppas service worden voortgezet waarbij de bijkomende kosten door de opdrachtgever worden betaald.

4.11 Volgens de Nederlandse wet is de eigenaar van de dieren is altijd aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die zijn/haar dieren toebrengen aan derden of aan eigendommen van anderen.

ARTIKEL 5: RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTNEMER

5.1 Opdrachtnemer reserveert de afgesproken periode voor de verzorging van uw dieren pas na de ontvangst van de door u ingevulde en ondertekende oppasovereenkomst.

5.2 Ten minste een maal per 24 uur verzorgt en controleert “Voor Kat en Co” uw katten volgens uw wensen en zoals aangegeven in de oppasovereenkomst en tijdens het intakegesprek bij u thuis. Hierbij verplicht opdrachtnemer zich, om naar beste vermogen en kunnen, zorg te dragen voor het welzijn van uw katten.

5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering van door opdrachtnemer direct zelf aangebrachte schade.

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die volgens instructies van Opdrachtgever los buiten mogen lopen tijdens zijn/haar afwezigheid. Alleen gechipte en “geholpen” dieren mogen naar buiten, geheel voor risico van de Opdrachtgever.

5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met oormijt, vlooien, wormen, schimmels, bacteriën, virussen, of besmettelijke ziektes.

5.6 In geval van schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichting, kan “Voor Kat en Co” kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor een bedrag hoger dan het totaal van het overeengekomen oppastarief van de overeenkomst.

ARTIKEL 6: DIENSTEN

6.1 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn een eenmalig intakegesprek, de complete dagelijkse zorg voor uw huisdier(en), uw post wegleggen, indien overeengekomen het toedienen van eventuele orale medicatie, aandacht geven en spelen, opruimen van ongelukjes en prooien, kamerplanten water geven en het retourneren van uw sleutel.

6.2 De oppasdieren moeten minimaal eens per 24 uur verzorgd en gecontroleerd worden.

6.3 Opdrachtnemer maakt voor de oppas periode gebruik van een intake formulier/oppas overeenkomst

6.4 Opdrachtnemer verzorgt alleen katten.

6.5 In principe is er één persoon bij “Voor Kat en Co.” werkzaam die uw katten verzorgd. Bij ziekte of andere vorm van overmacht zal “Voor Kat en Co” zelf zorgen voor vervanging en u daarvan meteen op de hoogte stellen. U hoeft dus uw vakantie niet te onderbreken. Mocht u in zo’n geval liever hebben dat de verzorging van uw huisdier wordt overgedragen aan een door uzelf aan te wijzen persoon, zal “Voor Kat en Co.” uw sleutel en de zorg van uw dieren overdragen.

6.6 U wordt dagelijks per email of whatsapp op de hoogte gehouden over uw katten tijdens uw afwezigheid.

6.7 In urgente gevallen probeer ik u telefonisch te bereiken.

ARTIKEL 7: TARIEVEN

7.1 Tarieven en voorwaarden worden besproken tijdens het intakegesprek en zijn tevens te vinden op de website www.voorkatenco.nl. 

7.2 Tarieven zijn incl. 21% BTW en exclusief evt. parkeerkosten.

7.3 Binnen mijn servicegebied worden geen reistijd/reiskosten berekend.

7.4 Niet inbegrepen zijn eventuele dierenartsbezoeken in geval van nood. Deze kosten worden achteraf in rekening gebracht bij opdrachtgever. Hier komen begeleidingskosten en eventuele taxikosten nog bij volgens de tarieven op de website.

7.5 Van opdrachtgever wordt een aanbetaling gevraagd van € 25 euro voor reserveringen die langer als 10 weken van tevoren worden gemaakt.

7.6 Van opdrachtgever wordt een aanbetaling gevraagd van € 25 euro voor opdrachten die langer duren als 25 dagen. 

7.7 Bij annulering van boekingen vermeldt in 7.5 en 7.6 wordt deze aanbetaling niet gerestitueerd, omdat ik onnodig rekening heb gehouden met uw reservering.

7.8 “Voor Kat en Co.” behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment te wijzigen of aan te passen welke direct zichtbaar zullen zijn op de website. De tariefveranderingen hebben geen invloed op de al getekende overeenkomsten. 

ARTIKEL 8: WIJZE VAN BETALING

8.1 Door het invullen en ondertekenen van de oppasovereenkomst verplicht opdrachtgever zich tot betaling van de geboekte oppasperiode.

8.2 Betaling dient 2 dagen voor de aanvang van de oppasperiode te zijn voldaan op het aangegeven rekeningnummer of d.mv. het toegezonden betaalverzoek of tikkie.

8.3 De aanbetaling voor reserveringen die langer als 10 weken van tevoren worden gemaakt, dient per omgaande te worden betaald op het door “Voor Kat en Co.” aangeven rekeningnummer  of d.m.v. het toegezonden betaalverzoek of tikkie na ontvangst van de ingevulde en ondertekende oppasovereenkomst.

8.4 De aanbetaling voor opdrachten die langer als 25 dagen duren, dient per omgaande te worden overgemaakt op het door “Voor Kat en Co.” aangeven rekeningnummer na ontvangst van de ingevulde en ondertekende oppasovereenkomst of d.m.v. het toegezonden betaalverzoek of tikkie.

8.5 Bij het niet tijdig voldoen van de overeengekomen betalingen heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 9: ANNULERING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN EEN GETEKENDE OPPASOVEREENKOMST

9.1 Opdrachtgever kan en mag altijd schriftelijk annuleren zonder opgaaf van reden. Annuleringskosten bedragen € 17,50.

9.2 Wanneer de oppasperiode al is ingegaan mag opdrachtgever, met instemming van opdrachtnemer, bepaalde dagen annuleren met recht op restitutie van de niet gebruikte dagen. In gevallen van aantoonbare overmacht zoals ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten e.d. is dit nooit een probleem.

9.3 Wanneer derden (ongevraagd) de zorg overnemen, zal “Voor Kat en Co” toch blijven komen en blijft de betalingsverplichting bestaan, tenzij dit van tevoren is vastgelegd en goedgekeurd door opdrachtnemer.

9.4 Zonder ingevulde en ondertekende oppasovereenkomst of zonder een door een mij toegezonden factuur/bevestiging voor de oppasperiode, is er geen sprake van een geldige reservering.

ARTIKEL 10: AVG/PRIVACY STATEMENT

10.1 Alleen de eigenaresse van “Voor Kat en Co.” ziet en verwerkt uw persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Oppasovereenkomst en de Kattengedragstherapie. Deze persoonlijke gegevens bestaan uit uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.  

10.2 De informatie die u aan mij heeft verstrekt op de oppasovereenkomst is strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden, behalve in geval van nood met een dienstdoende dierenarts.

10.3 Voor de vrijblijvende kennismaking, de verzorging van uw katten tijdens uw afwezigheid, of voor een huisconsult voor de gedragstherapie voor katten heb ik uw naam, adres, woonplaats en mobiele telefoonnummer nodig. Uw mobiele telefoonnummer gebruik ik om u via Whatsapp of SMS op de hoogte te houden over de oppaskatten en om u te bellen in geval van nood. Uw e-mail adres wordt gebruikt voor het toezenden van de oppasovereenkomst, de algemene voorwaarden en evt. correspondentie over de facturen.

10.4 Maakt u geen gebruik van mijn diensten, dan bewaar ik uw gegevens niet.

10.5 Wanneer u geld aan mij overmaakt om een betaling te voldoen, zie ik uw bankrekeningnummer en uw naam op mijn bankrekening. 

10.6 Alleen in ernstige noodgevallen zoals vermeld in punt 6.4 ziet mijn partner uw gegevens om u te verwittigen. Pas na uw toestemming om de verzorging van uw katten over te dragen in geval van nood, kan een vervangende oppas ze inzien.

10.7 De oppasovereenkomsten en facturen worden digitaal door mij bewaard, beveiligd met mijn wachtwoord, zolang de opdracht loopt.

10.8 De oppasovereenkomsten worden door uzelf ingevuld en teruggemaild, dus u heeft altijd uw gegevens bij de hand.

10.9 De oppasovereenkomst wordt door mij verwijderd direct nadat de oppasperiode afloopt.