ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KAT EN CO. GEDRAGSADVIES EN VERZORGING

KATTEN OPPASSERVICE AAN HUIS

PER JANUARI 2022

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Opdrachtnemer: Katten Oppas Service ”Voor Kat en Co”

1.2 Opdrachtgever: de eigenaar van de katten die de overeenkomst heeft getekend en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1.3 Oppasovereenkomst formulier: de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij de opdrachtnemer zich verplicht de katten te verzorgen zoals overeengekomen tijdens het intakegesprek en volgens het overeengekomen tarief.

1.4 De thuis te verzorgen dieren: de katten waarvoor opdrachtgever de overeenkomst met opdrachtnemer heeft gesloten.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

2.1 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor cliënten/reserveringen te weigeren bij:

-bij het niet kunnen tonen van een geldig vaccinatie bewijs

-bij het constateren van een besmettelijke ziekte

-bij overboekingen

-bij ziekte of afwezigheid van opdrachtnemer

2.2 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden en tarieven op enig moment aan te passen welke u direct kunt inzien op deze website onder Aanbod en de tab Oppasservice

2.3 Het servicegebied van “Voor Kat en Co” kattenoppasservice bestaat uit de volgende postcodegebieden: 2901 t/m 2903, 2906, 2907, 2921, 3064 t/m 3069 

ARTIKEL 3: GEZONDHEID OPPASKATTEN

3.1 Alle oppaskatten moeten gevaccineerd zijn voor Kattenziekte (entingnr. 13 max. 3 jaar geleden) en Niesziekte (entingnr. 14 max. 1 jaar geleden) of een recente Titerbepaling kunnen overleggen.

3.2 Opdrachtgever is verplicht het oppasaanvraagformulier volledig en naar waarheid in te vullen en opdrachtnemer volledig te informeren over de conditie en gezondheid van de katten.

3.3 Opdrachtnemer zal bij ziekte of vermoeden van ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. In levensbedreigende situaties zal opdrachtnemer altijd eerst handelen in het belang van het dier.

3.4 In geval van nood en afwezigheid van uw eigen dierenarts zal opdrachtnemer een bezoek brengen aan de waarnemend dierenarts die op dat moment beschikbaar is.

3.5 In geval van onverhoopt overlijden van het huisdier zal opdrachtnemer eerst contact opnemen met opdrachtgever of de contactpersoon hiervan zoals aangegeven op het intakeformulier.  De opdrachtnemer kan op verzoek van de opdrachtgever zorgdragen voor vernietiging, begrafenis of crematie. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van uw huisdier.

3.7 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de oppasdieren vrij zijn van parasieten, vlooien, teken, wormen etc.

ARTIKEL 4: RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever is aansprakelijk tegenover opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet geven van de juiste informatie dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de oppaskatten waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.2 Opdrachtgever dient te zorgen dat de katten in huis gemakkelijk toegankelijk zijn; sleutels en sloten moeten goed en probleemloos functioneren.

4.3 Opdrachtgever dient te zorgen dat opdrachtnemer in het bezit komt van de huissleutel voordat de oppasservice ingaat. De sleutel mag ter hand worden gesteld bij het intakegesprek of worden afgegeven op het door opdrachtgever aangegeven adres. De sleutel dient dan te worden afgegeven in een dichte envelop voorzien van uw eigen naam en de naam van uw kat of we komen overeen dat opdrachtnemer de sleutel komt ophalen.

4.4 Opdrachtgever dient een contactpersoon en/of sleutelhouder aan te wijzen voor het geval van noodsituaties.

4.5  In het geval van een zeer schuwe of (angstige)agressieve kat moet deze contactpersoon in geval van nood in staat zijn opdrachtnemer te helpen om deze kat in haar vervoersboxje te krijgen.

4.6 Nieuwe klanten kunnen pas reserveren na een vrijblijvend kennismakingsbezoek; houd hier rekening mee met het aanvragen van een oppasperiode.

4.7 Bestaande klanten kunnen via what’sapp, e-mail of sms de link naar het reserveringsformulier aanvragen; wanneer ik beschikbaar ben in de gevraagde periode wordt de opdracht aanvaard, in geval van nood zelfs binnen 24 uur.  Het reserveringsaanvraag formulier kunt u ook vinden onder de tab Aanbod Kattenoppas op de site.

4.8 Opdrachtgever zorgt er voor dat alle spullen die nodig zijn voor de verzorging van de katten in huis aanwezig zijn. Zoals voldoende voer/water/medicijnen/kattenbak met voldoende kattenbakgrit, kattenbakschepje, water- en voerbakjes, plastic zakjes, vuilniszakken, stofzuiger en stofzuigerzakken, veger en blik, keukenpapier, schoonmaakdoekjes, afwasmiddel, droogdoeken en handdoeken, keukenschaar. Ook het vervoersboxje en dierenartspaspoort van uw huisdier moeten klaar staan.

4.9 Alle sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met “Voor Kat en Co.” maakt.

4.10 De Opdrachtgever bericht Opdrachtnemer bij thuiskomst, ter voorkoming van het doorlopen van de oppasperiode

4.11 Volgens de Nederlandse wet is de eigenaar van de dieren is altijd aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die zijn/haar dieren toebrengen aan derden of aan eigendommen van anderen.

ARTIKEL 5: RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTNEMER

5.1 Opdrachtnemer bevestigd de afgesproken periode voor de verzorging van uw dieren na de ontvangst van de door u ingevulde en ondertekende oppasovereenkomst.

5.2 Ten minste een maal per 24 uur verzorgt en controleert “Voor Kat en Co.” uw katten volgens uw wensen en zoals aangegeven in de oppasovereenkomst en tijdens het intakegesprek bij u thuis. Hierbij verplicht opdrachtnemer zich, om naar beste vermogen en kunnen, zorg te dragen voor het welzijn van uw katten.

5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering van door opdrachtnemer direct zelf aangebrachte schade.

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die volgens instructies van Opdrachtgever los buiten mogen lopen tijdens zijn/haar afwezigheid. Alleen gechipte en “geholpen” dieren mogen naar buiten, geheel voor risico van de Opdrachtgever.

5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met oormijt, vlooien, wormen, schimmels, bacteriën, virussen, of besmettelijke ziektes.

5.6 In geval van schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichting, kan “Voor Kat en Co” kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor een bedrag hoger dan het totaal van het overeengekomen oppastarief van de overeenkomst.

ARTIKEL 6: DIENSTEN

6.1 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn een eenmalig intakegesprek, de complete dagelijkse zorg voor uw katten, post wegleggen, indien overeengekomen het toedienen van eventuele medicatie, aandacht geven en spelen, opruimen van ongelukjes en prooien, kamerplanten water geven en het retourneren van uw sleutel.

6.2 De katten moeten minimaal eens per 24 uur verzorgd en gecontroleerd worden, hou hier rekening mee op uw laatste vakantiedag.  Wanneer u zich niet  thuis meldt , loopt de oppasservice door die dag.

6.3 Er is één persoon bij “Voor Kat en Co.” werkzaam. Bij ziekte of andere vorm van overmacht zal “Voor Kat en Co.” U daarvan meteen op de hoogte stellen en zo mogelijk proberen te zorgen voor vervanging.  In het geval dat de verzorging van uw huisdier wordt overgedragen aan een door uzelf aan te wijzen persoon, zal “Voor Kat en Co.” uw sleutel en de zorg van uw dieren overdragen. 

6.4 U ontvangt dagelijks een kort verslag over uw katten tijdens uw afwezigheid.

6.5 In urgente gevallen probeer ik u telefonisch te bereiken.

ARTIKEL 7: TARIEVEN

7.1 Tarieven en voorwaarden worden besproken tijdens het intakegesprek en zijn te vinden op de website www.voorkatenco.nl. 

7.2 Tarieven zijn incl. BTW en reiskosten

ARTIKEL 8: WIJZE VAN BETALEN

8.1 Door het invullen van de reserveringsaanvraag verplicht opdrachtgever zich tot betaling van de geboekte oppasperiode wanneer de reservering door mij bevestigd is.

8.2 Betaling geschiedt door middel van een betalingsverzoek/link op de laatste oppasdag nadat u zich weer thuis heeft gemeld via SMS of whatsapp. Bij het niet afmelden op de laatste dag van uw vakantie loopt de oppasperiode door.

8.3 Bij het niet per omgaande voldoen van het betaalverzoek, heeft de opdrachtnemer het recht de oppasperiode door te laten lopen tot het gehele verschuldigde bedrag voldaan is.

ARTIKEL 9: ANNULERING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN EEN BEVESTIGDE OPPASOVEREENKOMST

9.1 Opdrachtgever mag na reservering schriftelijk (e-mail of whatsapp/sms) annuleren zonder opgaaf van reden voor de oppasperiode is ingegaan. 

9.2 Wanneer de oppasperiode al is ingegaan mag opdrachtgever altijd zonder reden dagen annuleren maar er wordt € 5 per niet gebruikte oppasdag in rekening gebracht;  tenzij dit van te voren met mij is overeengekomen of wanneer het een  noodgeval betreft. 

9.3 Wanneer derden (ongevraagd) de zorg overnemen, zal “Voor Kat en Co” toch blijven komen en blijft de betalingsverplichting bestaan, tenzij dit van tevoren is overeengekomen met opdrachtgever en opdrachtnemer.

9.4 Bent u langer als 3 weken afwezig,  dan gelden er aanvullende annulerings- en betalingsvoorwaarden. 

ARTIKEL 10: AVG/PRIVACY STATEMENT

10.1 Alleen de eigenaresse van “Voor Kat en Co.” ziet en verwerkt uw persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Oppasovereenkomst en de Kattengedragstherapie. Deze persoonlijke gegevens bestaan uit uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.  

10.2 De informatie die u aan mij heeft verstrekt op de oppasovereenkomst is strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden, behalve in geval van nood met een dienstdoende dierenarts.

10.3 Voor de uitvoering van de opdracht heb ik uw naam, adres, woonplaats, mobiele telefoonnummer en email adres nodig. Uw mobiele telefoonnummer gebruik ik om verslag te doen over de oppaskatten en om u te bellen in geval van nood. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toezenden van de oppasovereenkomst, de algemene voorwaarden en de factuur.

10.4 Maakt u geen gebruik van mijn diensten, dan bewaar ik uw gegevens niet.

10.5 Wanneer u geld aan mij overmaakt om een betaling te voldoen, zie ik uw bankrekeningnummer en uw naam op mijn bankrekening. 

10.6 Alleen in ernstige noodgevallen zoals vermeld in punt 6.3 ziet mijn partner uw gegevens om u te verwittigen. Pas na uw toestemming om de verzorging van uw katten over te dragen in geval van nood, kan een vervangende oppas ze inzien.

10.7 De oppasformulieren en facturen worden digitaal door mij bewaard, beveiligd met mijn wachtwoord, zolang de opdracht loopt.

10.8 Het digitale oppasformulier en de what’s app berichten worden door mij verwijderd nadat de oppasperiode afloopt en de factuur wordt uitgeprint en bewaard in mijn administratie.  

10.9 Het oppasformulier wordt door uzelf ingevuld en afgedrukt, dus u heeft altijd uw gegevens bij de hand.